เกี่ยวกับโรงแรม

นโยบายความเป็นส่วนตัว Private Policy

การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
โรงแรมลุมพินีคาซาอิ (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “บริษัท” ) มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายดังต่อไปนี้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการจอง เช็คอิน/เช็คเอาท์ ติดต่อ ทำแบบสอบถาม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการต่างๆ การส่งเอกสาร การปรับปรุงบริการและการติดต่อที่จำเป็นอื่นๆ บริษัทไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือมอบข้อมูลให้ผู้ใดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้ว ในกรณีที่จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือมอบให้ผู้ใดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้ว จะต้องมีการแจ้งและขอรับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลก่อนเสมอ แต่ในกรณีที่หน่วยงานทางกฎหมาย เช่น ตำรวจหรือศาลเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูล อาจมีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

การเปิดเผย แก้ไข ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่บริษัทได้รับการร้องขอให้เปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล หลังทำการยืนยันบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้วจะทำการเปิดเผย แก้ไขหรือลบโดยไม่ล่าช้า บริษัทพยายามควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ กรุณาติดต่อบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

การควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทพยายามดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นอยู่เสมอทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านองค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ การรั่วไหลของข้อมูลโดยมิชอบ การสูญหาย เสียหาย และการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น