ความเกี่ยวข้องของลุมพินีกับพระพุทธเจ้า มองลุมพินีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

รอยพระบาทพระพุทธเจ้า footprint of Shaka

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ที่ลุมพินีหนึ่งในสี่ของมหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา จนปัจจุบันนี้ก็ยังสัมผัสได้ถึงลมหายใจของพระพุทธองค์

เรามาย้อนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากันดีกว่า เชิญคลิกชื่อสถานที่ได้จากสารบัญ

ลุมพินี
เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาหิมาลัย หนึ่งในสี่มหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ใกล้ๆลุมพินีมีที่ประสูติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างเสาหินไว้ด้วย เทือกเขาหิมาลัยเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เหล่าผู้มาตรัสรู้มาประสูติที่เชิงเทือกเขาแห่งนี้
กบิลพัสดุ์
สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ 29 ปีก่อนออกผนวช มีการขุดพบซากปราสาทที่นี่ แม้ในปัจจุบันเมื่อได้เห็นทัศนียภาพสงบเงียบที่มีควายเดินอาดๆแล้ว ก็ทำให้รู้สึกได้ถึงร่องรอยของพระพุทธเจ้า มีการขุดพบซากวัดที่ว่ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงมาพำนักอยู่ในเวลาที่กลับมาเยี่ยมพระบิดาหลังออกผนวชในบริเวณใกล้ๆด้วย
เทวทหะ
บ้านเกิดของพระนางสิริมหามายา ที่นี่ก็มีบางส่วนของเสาหินที่พระเจ้าอโศกสร้างไว้เมื่อครั้งเดินทางมาแสวงบุญหลงเหลืออยู่ นครนี้มีธรรมเนียมว่าเจ้าบ่าวจะต้องเดินทางไปรับเจ้าสาวที่บ้านเกิด พระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเจ้าชายก็ทรงเคยเสด็จมาที่นี่เพื่อรับพระนางยโสธราไปเป็นพระชายา ใกล้ๆที่นี่ยังมีซากรามคามสถูปซึ่งว่ากันว่าเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งจากแปดส่วนที่มีการแบ่งออกหลังพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานด้วย
พุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าซึ่งเข้าฌาณอยู่ใต้ต้นโพธิ์จนสามารถเอาชนะการล่อลวงของมารจนหลุดพ้นจากวัฏสงสาร วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันเดียวกับวันที่ประสูติ วัดมหาโพธิซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช 2545 ที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาที่มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางมาไม่เคยขาดสาย
สารนาถ
สถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเรื่องเส้นทางแห่งความรู้แจ้งหลังทรงตรัสรู้ จึงได้ชื่อว่าแผ่นดินแห่งพระธรรมแรกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา ที่นี่อยู่ใกล้กับพาราณสีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู จึงมีนักศาสนามาชุมนุมกันอยู่มากมายตั้งแต่ในสมัยนั้น มีการขุดพบซากวัดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นหลังยุคพระเจ้าอโศก ธรรมจักรหินบนเสาอโศกซึ่งถือเป็นตราประจำประเทศอินเดียก็มีการขุดพบที่นี่
ราชคฤห์
เมืองหลวงของแคว้นมคธซึ่งปกครองโดยพระเจ้าพิมพิสารผู้สนับสนุนการเผยแผ่พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างกระตือรือร้น นอกเมืองเป็นที่ตั้งของเขาคิชฌกูฏอันโด่งดังซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเคยแสดงพระธรรมเทศนา และถ้ำซึ่งมีการทำสังคายนาพระธรรมวินัยโดยเหล่าพุทธสาวกหลังพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน
สาวัตถี
ที่นี่มีซากของพระเชตวันมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมาจากบทเริ่มต้นของเฮเคะโมโนกาตาริที่กล่าวว่า “เสียงระฆังแห่งวัดเชตวัน เป็นเสียงก้องกังวานแห่งอนิจจัง....” ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณะขึ้นเป็นสวนโบราณสถาน พระเชตวันมหาวิหารเป็นวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใช้ทรัพย์สินส่วนตัวซื้อจากราชวงศ์มาถวายพระพุทธเจ้า กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน
ไวศาลี
อดีตเมืองหลวงของราชวงศ์ลิจฉวีซึ่งมีศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในพุทธศาสนาและเป็นเมืองหลวงแห่งการค้า ที่นี่มีซากสถูปซึ่งว่ากันว่าเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ไวศาลีอยู่บนเส้นทางจากราชคฤห์ไปยังกบิลพัสดุ์ ทั้งยังเป็นที่พำนักของพระภิกษุของพระพุทธเจ้าในฤดูฝนด้วย
กุสินารา
สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า กล่าวกันว่าในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานต้นสาละคู่มีดอกบานสะพรั่ง กระดูก (พระบรมสารีริกธาตุ) ของพระองค์หลังปรินิพพานถูกแบ่งให้กับ 8 ราชวงศ์ ซึ่งส่วนหนึ่งในจำนวนนี้เก็บไว้ที่รามคาม