แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว TourActivity

ข้อมูลท่องเที่ยวของลุมพินีและรอบเมืองหลวงกาฐมาณฑุ ชมภาพได้โดยการคลิกที่แต่ละไอคอน

กล่าวกันว่าโบราณสถานติเลาราโกตซึ่งอยู่ห่างจากลุมพินีไปทางตะวันตก 27 กิโลเมตร คือ โบราณสถานของเมืองกบิลพัสดุ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาศัยอยู่ในช่วงที่เป็นเจ้าชาย ซากโบราณสถานที่แวดล้อมด้วยป่ายังคงมีลานพักผ่อนด้านประตูตะวันตก ซากประตูตะวันออกและตะวันตก และซากโครงสร้างอาคารก่ออิฐที่ทรงเคยอาศัยร่วมกับพระชายา ใกล้ๆโบราณสถานเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแสดงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ขุดพบจากโบราณสถาน โบราณสถานคูดานซึ่งอยู่ห่างจากติเลาราโกตไปทางใต้ 10 กิโลเมตรยังคงมีซากเจดีย์และวัดเหลืออยู่ ว่ากันว่าคูดานคือซากป่านิโครธารามที่พระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จกลับเมืองกบิลพัสดุ์หลังทรงตรัสรู้ได้มาพักอยู่พร้อมด้วยพระภิกษุโดยไม่ได้เข้าไปในวังที่พระบิดาและพระมารดาทรงรออยู่ และที่นิคลิหะวาซึ่งอยู่ห่างจากติเลาราโกตไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเสาอโศกที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างขึ้นเพื่อแสดงที่ประสูติของพระกนกมุนีพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 จาก 7 พระองค์ก่อนยุคของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ที่ 50 กิโลเมตรทางตะวันออกของลุมพินีคือเมืองเทวทหะบ้านเกิดของพระนางสิริมหามายาพระราชมารดาของพระพุทธเจ้า และที่ตั้งของรามคามสถูปที่ว่ากันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

โบราณสถานติเลาราโกต โบราณสถานติเลาราโกต โบราณสถานกบิลพัสดุ์ โบราณสถานกบิลพัสดุ์ เสาอโศกที่นิคลิหะวา เสาอโศกที่นิคลิหะวา โบราณสถานคูดานโบราณสถานคูดาน